Обучение за учениците от 1 до 4 клас – присъствено

Уважаеми родители, Във връзка с писмо на МОН № 9105-382/05.11.2021 г. Ви информираме за следното: Считано от 10.11.2021 г. е възможно присъственото обучение на класовете от 1. до 4. клас в 113. СУ „Сава Филаретов“.  Необходимите условия за това са: Писмено декларирано съгласие на поне 50% от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване …

Прочетете повече

Свободни места в 8 клас

113 СУ „Сава Филаретов“ обявява ДВЕ свободни места в 8 клас  както следва: ЕДНО място в паралелка с профил –„Продавач-консултант“ с /Англ. език/ и ЕДНО място в паралелка „Продавач-консултант“ с /Руски език/ 

ОТКРИВАНЕ НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Откриването на учебната 2021 – 2022 година ще се състои на 15 септември от 10 часа в двора на 113. СУ“Сава Филарегов“. Предвид необходимостта от спазване на социална дистанция в условията на извънредното положение ще бъде осъществен пропускателен режим и в двора на училището ще бьдаг допускани САМО ученици, които ще бъдат поети от класните …

Прочетете повече

Незаети места в 8 клас за учебната 2021/2022 година

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.07.2021 год. за учебната  2021/2022 година. Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че  ще се проведе четвърто класиране за прием на ученици в VIII клас с профил „Продавач-консултант“ Незаетите места към 30.07.2021 год. са: Паралелка 8 клас с профил „Продавач-консултант“ с /Англ. език/ – 2 бр. Паралелка 8 клас с профил „Продавач-консултант“ …

Прочетете повече

ПРОЕКТ : „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Бенефициент – Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа …

Прочетете повече

Load more