БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН за работата на комисията 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА 
за учебната 2021 / 2022 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните
образователни изисквания.
2.Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I – X клас и модули XI – XII
клас утвърдени със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.
3. Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ има за задача да
организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес
по безопасност на движението в училище
4.Комисията информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и програми за
обучение по БДП.