НАЦИОНА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите
по приемането на ученици след завършено
основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година (съгласно Наредба  №10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в  училищното образование) започват.
За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията: Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.
Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици“.
Прочетете повече>>>>