План-прием за учебната 2021-2022 година

Заповед на Директора на 113 СУ „Сава Филаретов“

                              УТВЪРЖДАВАМ:

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година, както следва:  .

I.   Две  паралелки в първи клас с брой на учениците във всяка
паралелка – 22.
II.   Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: I-VII клас.