Първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 2023/2024 год.

Заповед на директора – училищен план-прием за 2023-2024 учебна година.


Уважаеми родители,
Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Критериите за прием остават непроменени
За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община

ВИДЕО представяне на електронна система за прием в първи клас >>>>

Заявление за прием


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС


ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА УЧИЛИЩЕТО