Осми клас

Училищен план-прием след завършен VII клас за учебната
2019/2020г., както следва:

Една паралелка, профил „Физическо възпитание и спорт“.
Чужд език – английски език.

Една паралелка, профил  “Предприемачески”

Балообразуване:

Профил
„Физическо възпитание и спорт“

Профил 
“Предприемачески”

– Оценките по БЕЛ от НВО;
– Оценките по Математика от НВО;
– Удвоената оценка от проверка на способностите по ФВС;
– Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

– Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
– Удвоената оценка от НВО по Математика
– оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

Подаване на заявления за допускане до  изпит
Проверка на способностите от 03.06.2019 г.  до 05.06.2019 г. включително.
Изпитът ще се проведе (I и II модул)  на 25.06.2019г. от 9:00 часа

Приемен изпит:

Първи модул – Технически способности по футбол и волейбол;

Втори модул – Обща физическа дееспособност;

Изпитите ще се проведат в 113 СУ “Сава Филаретов“ от 9:00часа.
Учениците да носят спортно облекло .

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМАЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Видео за  протичане на изпита  по волейбол  можете да видите  тук и тук, и тук.

Видео за  протичане на изпита  по футбол  можете да видите  тук и тук, и тук.

Заповед 510/15.05.2019 на Директора за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас.

График на дейностите