Ръководен състав


ДИРЕКТОР – Милен Пейчев

Заместник-директор УД – Елена Маринова


АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Лилия Александрова             Завеждащ административна служба

Елисавета Петрова                Главен счетоводител