АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Издаване на диплома за средно образование.

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

5. Издаване на удостоверение за завършен клас от начален етап.

6. Образователни услуги.